EasyMe

Inkluderende Kommunikation med unge under uddannelse

Ønsket om at se 95% af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse udfordrer de rammer og strukturer, skolernes sætter om elevernes læring og udfoldelse. I mange henseende udfordrer det også den måde, der bliver kommunikeret med eleverne på. De sidste få år er der også i gymnasiet kommet fokus på, hvad man kan gøre for at inkludere og fastholde nogle af de elever, som ikke har succes med at gennemføre en ungdomsuddannelse af den ene eller den anden årsag. Der er noget at hente i at tillægge relationen betydning og i at tilbyde fleksible rammer. I den sammenhæng er Inkluderende Kommunikation et redskab til at opnå forståelse for den enkelte elevs specifikke udfordringer - hvad enten der er tale om diagnose eller ej - og til at kommunikere med eleven på en respektfuld og anerkendende måde, således at præstationen forbedres og eleven får strategier til at kompensere for sit handicap. 

 •  Håndtering af  indlæringsvanskeligheder og svag præstation p.gr. af diagnoser som ADHD og Aspergers' kræver viden om, hvordan disse diagnoser indvirker specifikt på indlæringsevnen. 
 • Motivation og fastholdelse af særligt udsatte elever udgør en særlig opgave, idet deres evner til  selvregulering, til at planlægge og gennemføre deres indsats i skolen samt andre kognitive, eksekutive  eller sociale færdigheder ikke matcher gymnasiets krav til disse. Og lærernes måde at kommunikere med disse elever er af afgørende betydning for indsatsens succes, idet der er brug for en særlig rummelighed og tålmodighed med disse elever.

Jeg tilbyder kurser og foredrag til lærere, vejledere og mentorer på uddannelses- og kursussteder. Som hjælp både til at forstå den udfordrede unges vanskeligheder og dermed til at støtte optimerering af præstation og social adfærd. Men også til at videregive denne indsigt til de medstuderende. Dette kan være afgørende f.eks. for at imødegå mobning og for at hjælpe dem til at navigere i samspillet med og støtte den udfordrede unge i studiehverdagen.

Her er en feedback fra en deltager i et kursus på VUF Frederiksberg:
"Jeg har fået en meget større viden om mennesker med bogstavdiagnoser; jeg kan genkende mange kursister fra materialet og sessionerne og forstår mere om, hvordan deres virkelighed er, og hvordan de opfatter den. Jeg har fået en lidt anden tilgang til kursister og er begyndt at tænke mere over, hvordan jeg spørger. Jeg er også blevet mere konkret, når jeg formulerer mine spørgsmål til kursisten.  Jeg har fundet ud af, at jeg har begået mange fejl i min kommunikation og forsøg på dialog; på den anden side har det fået mig til at tænke i andre retninger og forsøge en anden vej. Det er slet ikke så tosset."

Et regionalt eller skolebaseret kursus planlægges, så det matcher gruppens ønsker og behov:

Kursus om at forstå og kommunikere bedre med elever - med eller uden diagnoser, som udviser udfordrende adfærd eller ikke præsterer forventeligt. Forløbet tones, så det matcher den konkrete gruppe, hvad enten det drejer sig om lærere, vejledere, specialpædagogisk studiestøtte eller elevmentorer.  Find en kursusfolder her.

Kursus om kommunikation og konflithåndtering. Få mere nærvær i elevkontakten og få redskaber til at hjælpe klasser og elever, som oplever konflikter i skolehverdagen. Læs folderen her

"Det var et rigtigt godt kursus. Som regel synes jeg, at man går fra et kursus med et hoved, der summer af nye termer og en masse luft imellem dem. Her var det omvendt: Hovedet summede af nye tankegange og ideer om løsningsorienterede tiltag, men på en måde, der var håndgribeligt. Jeg syntes også, at Inges måde at kommunikere på var inkluderende. Det kunne nogle kursusholdere godt lære lidt af." (kursist fra VUF Frederiksberg:

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om ønsker og behov for kursus eller supervision til enkelte lærere eller teams. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring på 21475732.

Læs mere om specialpædaogigsk studiestøtte i ungdomsuddannelserne her.

Inkluderende Kommunikation i folkeskolen.

(Find en kursusfolder her:)

I følge Dansk Clearinghouse viser forskning, at det, der skal til for at inkludere elever med særlige vanskeligheder i folkeskolen, er at styrke de voksnes relationskompetencer. 

Brobygning bro mellem normal- og specialundervisningsområdet

Grundantagelsen i Inkluderende Kommunikation er, at børn og unge altid er i færd med at forsøge at opnå noget positivt for sig selv - og ofte har de ikke kompetencerne til at gøre dette på en måde, der er hensigtsmæssig eller kontaktskabende. Og det er her, der kan forekomme adfærd, som er udfordrende, svær at forstå og meget vanskelig at håndtere. Når vi som voksne får blik for dette og for hvilke specifikke vanskeligheder, der ligger til grund for det enkelte barns udfordrende adfærd - diagnose eller ej - giver det mening at overveje sin kommunikationsstrategi. Hænder det, at jeg selv bidrager til en fastlåst situation? Eller at jeg må opgive, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal stille op med situationen og relationen?

Relationsarbejde med fokus på forståelse af barnet og egen kommunikation

Kerneydelsen i mit arbejde er  en kontaktskabende kommunikationsform, der gør det muligt først at afdække barnets eller den unges funktionsvanskeligheder og dernæst at træne de kompetencer, der skal til, for at barnet lærer at tackle sine udfordringer. Dermed aftager den problemskabende adfærd og barnets præstation i skolen forbedres.

At have en anerkendende tilgang til et barns udfordrende adfærd er ikke det samme som accept og godkendelse. Men den indebærer en rummelighed - en empatisk overbærenhed overfor barnets måde at udtrykke sig på. En sådan empati er en forudsætning for den særlige kontakt til barnet, som relationen hviler på. Hvis barnet føler sig dømt ude, vil det reagere ved f.eks. at give igen (eksplosion)  eller ved at resignere (implosion) og opgive.  For at dette ikke skal resultere i eftergivenhed, er der brug for tydelighed hos den voksne. Derfor handler Inkluderende Kommunikation  om to ting:

 1. At give en forståelsesramme for barnets adfærd, når det har det svært; indsigt i de neuropsykologiske forhold, der kan spille ind. Uanset om der er tale om en diagnose eller ej, kan et barn have vanskeligheder med eksekutive og kognitive funktioner og med følelsesregulering og sociale færdigheder. Forskellen mellem diagnose eller ej består kun i graden eller omfanget af vanskeligheder.

 2. Og det handler om at træne et  ikke-dømmende sprog til at reagere på et barns udfordrende eller måske endog uacceptable adfærd. Lærerens og pædagogens sprogbrug og måde at håndtere et udfordret barn i klassen på, viser vejen for respekt og medfølelse med vanskeligheder og forskelligheder. Og en sådan sprogbrug fremmer trygheden, tilliden og den gode atmosfære i klassen og på skolen og forebygger endvidere mobning, frafald og dårlig trivsel.  Læreren og pædagogen får dermed redskaber til at udøve den klasseledelse, der sætter trygge rammer om elevernes aktiviteter i skolen og til at navigere sikkert og med venlighed i alle slags udfordrende situationer og relationer.

Supplement til LP modellen

Utallige gange har jeg fået den tilbagemelding fra skoler, der i forvejen arbejder med LP modellen, at kurset supplerer eller er "the missing" link i LP. At analysen af elevens vanskeligheder er brugbart til at identificere og beskrive de opretholdende faktorer og at kommunikationsmodellen viser en konkret vej for samtalen med barnet om disse. Så Læs meget mere om mine erfaringer med kurser om inklusion i folkeskolen i en artikel, jeg har skrevet til DCUM her.

"Jeg synes at det var et godt kursus - et godt supplement til vores daglige "grundlag" om relationsarbejde. Der var en god stemning på kurset, og du var god til at få folk til at føle sig trygge."

Inkluderende Kommunikation på specialområdet

Med sit fokus på empatien OG selvempatien er Inkluderende Kommunikation et velegnet redskab til at hjælpe ikke kun børn og voksne med diagnoser men også til mentaliseringsarbejdet med sårbare og traumatiserede børn og unge. Den voksne viser vejen og medvirker ti,l at der dannnes nye spor i hjernen hos barnet eller den unge ved selv at være i kontakt med og udtrykke følelser, behov, mål, tanker og grunde. I den daglige dialog og udveksling om hændelser og oplevelser fra hverdagen lærer barnet gradvist sine egne mentale tilstande at kende. Ved at blive mere opmærksom på egne og andres mentale tilstande opøves evnen til at se sig selv udefra aog andre indefra. Denne frigørende proces forudsætter et ikke-fordømmende og venligt klima, hvor barnet trygt kan vedgå fejltagelser og besværligheder.

Et kursus i Inkluderende Kommunikation vil:

 • Supplere instituonens redskaber til at håndtere stærkt udsatte og sårbare unge med empati OG tydelighed og til at bevare roen i eksplosive situationer UDEN at være eftergivende.
 • Medvirke til at man kommer fri af afmagten, værner om trivslen blandt medarbejderne og forebygger udbrændthed.
 • Styrket relationskompetencen hos medarbejderne, evnen til at optræde empatisk i udfordrende situationer.
 • Give et fælles sprog og et systematisk redskab til at arbejde med de unges og børnenes kognitive, eksekutive og sociale færdigheder.

"Vores oplevelse er, at Inge har god fornemmelse for, hvor vi er som gruppe, kan imødekomme vores behov, berige os fagligt med sin menneskelige og faglige kunnen, til at undervise i samt implementere metoden i vores daglige arbejde med sårbare børn." lærerne på Jersie Heldagsskole, Solrød om kursusforløb efterfulgt af web baseret supervision.

Samarbejde og Problemløsning i familien

 • Kunne du tænke dig et redskab til at forstå dit barn, når det reagerer med stor vrede og frustration og til at identificere, hvad det er, der udløser dit barns 'eksplosion' eller tilbagetrækning?
 • Ville du gerne forstå, hvad barnet måske ikke magter, og hvad det har brug for at lære for at kunne reagere med større fleksibilitet og tolerance?
 • Kunne du tænke dig at få støre klarhed over din egen måde at kommunikere på som en hjælp til at skabe bedre kontakt til dit barn?
 • Og kunne du godt bruge en måde at håndtere dine egne reaktioner, f.eks. irritation, vrede, frustration og afmagt i forbindelse med at have et barn, som fungerer med andre forudsætninger end de fleste?

Download en kursusfolder her. Eller ring mig op og aftal en individuel samtale via Skype/Hangout.

Inkluderende Kommunikation virker fordi:

- Børn gerne vil gøre det rigtige og høre til og opleve fordragelighed med deres omgivelser - og det gælder både indenfor normal- og specialområdet. Men ofte har de ikke evnerne eller erfaringerne, der skal til for at gøre det.

 - Udfordrende adfærd altid er et udtryk for barnets/den unges anliggende, og det er muligt – ved en anden måde at respondere på barnets udfordrende adfærd – at bibringe barnet andre måder at udtrykke sig på og dermed skabe forandring for barnet og dets omgivelser.

- Med fokus på hvilken medlæring, der foregår i og med den voksnes reaktion på udfordrende adfærd (i skole og hjem), bliver det muligt at give et systematisk bidrag til lærere, forældre og pædagogers relationskompetencer, som er afgørende for et barns oplevelse af at blive set, forstået og hjulpet dér, hvor det er.

På Nyborg Heldagsskole afholdt jeg i 2007 et af mine første kurser, som siden da har været grundlaget for skolens relationsarbejde med eleverne. Som Lederen Torben Juel Sørensen siger, efterspurgte han noget, der kunne give mere ro og nedbringe omfanget af magtanvendelser på skolen, som har nogle af de mest udsatte og udfordrede børn i Nyborg som elever. Og det virker! Læs jourrnalist Dorrit Saitz' interview om skolen brat i Politiken i december 2009; hun undrede hun sig meget over roen, der herskede og over, at hun bare blev bedt om at gå rundt selv og selv vælge ud, hvilke elever hun ønskede at tale med. Læs min artikel på Dansk Center for Undervisningsmiljøs side her.

"Jeg synes at det var et godt kursus - et godt supplement til vores daglige "grundlag" om relationsarbejde. Der var en god stemning på kurset, og du var god til at få folk til at føle sig trygge",lærer

JEG TILBYDER

inge

 

  - Kurser & foredrag for skoler, gymnasier, institutioner og forældre
  - Supervision for fagfolk - live og via Skype
  - Forældrerådgivning og coaching
  - Studiestøtte til gymnasieelever med ADHD, Aspergers´ m.m.
  - Kommunikation, konflikthåndtering og mediation

KONTAKT

Inge Brink Nielsen
Bodenhoffs Plads 12
1430 København K


Tlf.:      74 42 74 32
mobil:   21 47 57 32
E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.